Vlastník a provozovatel českého úseku ropovodu Družba,
společnost MERO ČR, a. s., Vás zve na poznávací cestu
za zajímavými detaily tohoto jedinečného technologického díla.

scrollujte

Ropovod družba

Ropovod Družba o délce přes 5.100 km je považován za nejdelší
ropovod na světě. Spojuje osm evropských zemí a tvoří tak jednu
z nejrozsáhlejších ropovodních sítí. Denně jím protečou až 2 miliony
barelů ropy.

8 zemí
5500 km
2000000 barelů

Trasa ropovodu

Ropovod Družba je nejstarším fungujícím ropovodem na území České
republiky. Ropovod vstupuje do Česka pod řekou Moravou u Hodonína.
Překonává Vysočinu a míří polabskou nížinou ke Kralupům. V Centrálním
tankovišti v Nelahozevsi se přepravovaná ropa může ukládat do nádrží,
Družba odtud dále pokračuje až do Litvínova. Poblíž obce Potěhy u Čáslavi
má ropovod odbočku, která do roku 2012 zásobovala rafinerii v Pardubicích.

Potrubí protíná 11 194
parcel ve vlastnictví 20 207
vlastníků.
Ropa proudí potrubím
o průměru 528 a 714 mm.
Délka ropovodu v ČR je 357 km,
včetně odboček
a zdvojení činí 504 km.
Ropovod prochází katastrálním
územím 5 krajů a 14 okresů.
Ropovod vede v souběhu s ostatními produktovody do (z) Litvínova
Centrální tankoviště ropy Nelahozeves
Přečerpávací stanice Klobouky
V CHKO u řeky Moravy vede potrubí na pilířích ve výšce až 4 m.

Výstavba ropovodu družba

Mezivládní dohoda o výstavbě ropovodu Družba byla podepsána 16. prosince 1959 v Moskvě. Samotná výstavba ropovodu začala 10. prosince 1960 v Samaře, kde začínají i další ropovody ze Sibiře a Uralu.

Každá ze zemí, kudy Družba prochází, měla na starosti výstavbu svého úseku s tím, že Sovětský svaz dodával potrubí a speciální těžké stroje pro zemní práce a ukládání trub, Československo potrubí a armatury, NDR potrubí a čerpadla a Maďarsko automatické a telekomunikační systémy.

V únoru 1962 přepravil ropovod Družba první ropu do bratislavské rafinérie, v říjnu 1965 byl prodloužen až do Litvínova. Do roku 1989 dováželo tehdejší Československo Družbou 18 milionů tun ropy ročně.

Výstavba ropovodu Družba duben 1963
Výstavba ropovodu Družba duben 1963
Výstavba ropovodu Družba duben 1963
Výstavba ropovodu Družba duben 1963
Výstavba ropovodu Družba duben 1963
V České republice Družba vede
pod 6 velkými řekami (Morava,
Svratka, Oslava, Sázava,
Vltava, Ohře)
Výstavba ropovodu si
vyžádala přemístění 30 mil. m³
zeminy
Ropovod po celé své trase
křižuje 94 velkých a více než
400 menších řek, více než 500
železnic a dálnic.

Modernizace

Od roku 1994 ropovod Družba vlastní a provozuje státní společnost MERO ČR, a. s. V letech 1998-2003 proběhla rozsáhlá modernizace Družby (investice činila cca 1,82 mld. Kč). Od té doby MERO ČR do údržby a modernizace ropovodu investuje v průměru téměř 110 mil. Kč ročně. Družba má nové řídicí, komunikační i bezpečnostní systémy srovnatelné s mnohem mladšími ropovody. Díky tomu se podařilo významně snížit riziko havárie a negativních vlivů na životní prostředí. Např. únik ropy dokáže automatický systém detekovat do 2 minut.

Výměna armatury Golčův Jeníkov 2001
Centrální dispečink
Výstavba nového uzlu Radostín červen 1999
Do poloviny 90. let byl provoz ropovodu náročný na lidskou práci. Armatury a čerpadla se ovládaly ručně na místě, všechny hodnoty z trasy a na přečerpávacích stanicích se odečítaly ze stupnic přístrojů jednotlivých lokálních měřících zařízení. Dispečer měl k dispozici jen telefon, spoléhal na informace od pochůzkářů v terénu. Dnes nový automatizovaný řídicí systém sbírá pomocí optického kabelu po celé délce ropovodu hodnoty klíčových veličin a posílá je na velín v CTR v Nelahozevsi. Zde dispečer sleduje veškeré technologické procesy na všech vzdálených čerpacích stanicích, šachtách a terminálech. V případě potřeby může vybraný úsek ropovodu na dálku uzavřít.
Sledované hodnoty: tlak, průtok, teplota, hustota, obsah vody a nečistot v ropě, rychlost šíření zvuku atd.

Technické zajímavosti

Potrubí je uloženo v průměru 1,3 m pod povrchem. Jen cca 0,8 % z celkové délky ropovodu není uloženo pod zemí, nýbrž leží na pilířích a patkách nad úrovní země. Jsou to místa s nestabilním geologickým podložím ve vytěžené uhelné pánvi u Litvínova a dále v CHKO lužních lesů u Hodonína. Tam výška pilířů, na nichž je ropovod uložen, činí až 4 m.

Řídicí systém ropovodu dokáže
sledovat a na místě určení oddělit
ropu o různé hustotě proudící
potrubím.
Tlak v potrubí se pohybuje od 4 do 64 barů.
Na trase ropovodu jsou 3 přečerpávací
stanice, které tlak v potrubí zvyšují.
Ropa proudí ropovodem
přibližně rychlostí lidské chůze 1,4 m/s

Bezpečnost a životní prostředí

Stěny ropovodu je nutné pravidelně čistit od ropných úsad. Potrubím Družby proto jednou za 3 měsíce projíždějí speciální čisticí zařízení. Jiné přístroje, tzv. inteligentní ježci, provádějí inspekci vnitřku ropovodu. Při průjezdu potrubím načítají a ukládají data, čímž umožňují odhalit jakékoli anomálie v rozlišení 3x3 mm. Identifikují jak vady z výroby, tak vady vzniklé provozem (např. vybouleniny, trhliny, úbytky materiálu, korozi). Provozovatel tak má neustále přehled o stavu celého potrubí a může cíleně plánovat opravy. Jakýkoli únik ropy je okamžitě identifikován řídicím systémem.

Vrtulník pro leteckou kontrolu
Trasa ropovodu je pravidelně monitorována
z vrtulníku i při pěších pochůzkách, potrubí
uložené pod korytem řek jednou
ročně kontrolují potápěči

Stávající využití a budoucnost

V současnosti proteče českou částí Družby kolem čtyř milionů tun ropy ročně (její celková kapacita je dvojnásobná). Společně s ropovodem IKL zajišťuje bezpečnost dodávek ropy – klíčové suroviny pro český petrochemický průmysl. Potrubní přeprava je rovněž ekonomická a ekologická: na dopravení denního objemu ropy do rafinérie v Litvínově by jinak bylo potřeba asi 310 standardních železničních nebo 600 automobilových cisteren.

MERO ČR s Družbou počítá i do budoucna: neustále vylepšuje systém údržby a prevence havárií, investuje do výzkumu v této oblasti. Při průběžné údržbě a investicích do modernizace může Družba kvalitně sloužit ještě desítky let.

Provozovatelé ropovodu ze zemí, jimiž naše větev Družby prochází, jsou členy Mezinárodní asociace přepravců ropy (IAOT). Mimo jiné společně řeší i problematiku dodávek ropy ropovodem Družba, vzájemná informovanost a koordinace je tak na vysoké úrovni.
0